Příprava 2021/22
Sezona:
sobota
4. 9.
17:00
Niners Chemnitz
ERA Basketball Nymburk
čtvrtek
9. 9.
18:30
KK Krka Novo Mesto
ERA Basketball Nymburk
neděle
12. 9.
15:00
KK Krka Novo Mesto
ERA Basketball Nymburk
Titulární partner
Partneři