Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

ČEZ Sportovní hala Nymburk

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vydaná společností Basketball Nymburk, Komenského 589, 288 02 Nymburk , IČ: 28 48 98 64 (dále jen „nájemce“ nebo „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků ČEZ Sportovní haly Nymburk (dále jen „sportovní hala“ nebo „hala“), kteří do areálu vstupují a využívají jeho zařízení při akcích organizovaných nájemcem. Především se jedná o zápasy v basketbalu.

2. Pojmem „hala“ a „sportovní hala“ se rozumí hřiště a jeho okolí, všechny tribuny v hledišti, přístupové chodby, WC, prostor bufetu a případně další prostory, kam je v souvislosti s basketbalovým utkáním návštěvníkovi povolen přístup

3. Sportovní hala a přilehlé objekty jsou v majetku České unie sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov, IČ: 00 46 95 48 (dále jen „vlastník“)

4. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví, majetku a ochrany pořádku v hale a rovněž zabezpečení, pokud možno, ideálních podmínek průběhu všech akcí. Každý návštěvník zakoupením vstupenky, a nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v sportovní hale potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto Návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho § 6 čl. 3.

5. Sportovní hala se nachází v Nymburce, v areálu Sportovního centra České unie sportu na ulici Sportovní čp.1801.

6. Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád.

§ 2 Sportovní hala

1. Hala slouží veřejnosti k pořádání společenských akcí (basketbalové a jiné zápasy, koncerty atd.) a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její vlastník.

2. Veřejnost může do areálu sportovní haly vstupovat pouze se souhlasem pořadatele akce, výhradně v čase stanoveném tímto Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím vlastníka haly, a pouze při dodržení podmínek stanovených tímto Návštěvním řádem.

3. Kromě vlastníka a nájemce haly je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též policie.

§ 3 Pobyt v hale

1. Ve sportovní hale mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku vystavenou nájemcem nebo jím oprávněnou či pověřenou osobou anebo jiný doklad opravňující ke vstupu, či osoby, které své oprávnění k pobytu v hale mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř haly má povinnost na žádost nájemce, pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v hale, bude z haly vyveden.

2. Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy jednu hodinu před zahájením akce, do uplynutí třiceti minut následujících po ukončení akce, není-li stanoveno vlastníkem haly z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci.

4. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí haly je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).

5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce. Toto opatření nezakládá nárok/povinnost na snížení/doplatek vstupného.

6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetek nacházející se v hale, ztrácejí oprávnění k pobytu v hale a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru haly.

§ 4 Vstupní kontrola/prohlídka

1. Každý návštěvník je při vstupu do haly povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu v hale na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad.

2. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenky je zakázáno. Držitelům takovéto vstupenky bude vstup do areálu odepřen.

3. Vstup do haly bude umožněn pouze osobám, které splňují podmínky vstupu uvedené v dokumentu „Mimořádná a ochranná opatření“, pokud budou v době konání akce platná. Kontrolu provádí pověřená osoba pořadatele akce při vstupu do objektu.

4. Do prostoru haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob pobývajících v areálu a jejich majetku. O zákazu vnášet takové předměty do haly je z pověření vlastníka stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech osoba zmocněná nájemcem.

5. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do haly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu nebo se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce nebude umožněn vstup do haly, případně budou z haly vyvedeny. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do haly i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Osoby, kterým byl odepřen vstup do haly, nemají nárok na vrácení vstupného.

6. Vstup do haly je pracovníkům zaměstnaným v areálu umožněn nepřetržitě.

§ 5 Chování v hale

1. Každý návštěvník haly je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování haly, jejího vybavení či k poškozování majetku či zdraví jiných osob, a dále je v hale povinen zachovávat čistotu a pořádek. Každý návštěvník je dále povinen svým chováním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby při sledování akce, která v hale právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v areálu hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník, dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden, přičemž takto vyvedený návštěvník nemá nárok na vrácení vstupného.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z haly musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník haly je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům akce je zakázáno vnášet do prostoru haly a v prostoru haly u sebe uchovávat následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a/ rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, zejména samolepky,

b/ zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c/ spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d/ láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e/ neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice, kočárek, autosedačka či helma/přilba,

f/ pyrotechnické předměty včetně odpalovacích zařízení,

g/ mechanicky či jinak poháněné nástroje způsobující hluk; o výjimce z tohoto zákazu (např. pro choreografii a fandění) rozhoduje nájemce,

h/ alkoholické nápoje, drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky,

i/ zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu vlastníka),

j/ laser ukazovátka či podobná elektronická zařízení,

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a/ vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární, urážlivé, provokativní nebo dobrým mravům odporující gesta, slogany či zobrazení,

b/ vstupovat nebo se pokusit vstoupit do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory určené pro hráče, místnosti funkcionářů, administrativní budova) resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení (vstupenku),

c/ házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

d/ zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky,

e/ ničit zařízení a vybavení haly,

f/ bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,

g/ popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v hale,

h/ konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí a odpadků,

i/ jakýmkoliv způsobem pro komerční účely pořizovat či užívat bez předchozího písemného souhlasu nájemce haly fotografie nebo zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru haly, tak z průběhu akce,

j/ překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v hale,

k/ porušovat uložený zákaz vstupu do haly,

l/ kouřit nebo používat elektronické cigarety v prostorách haly. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, může být návštěvník pořadatelskou nebo bezpečnostní službou vyzván, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout,

m/ napadat/ohrožovat ostatní návštěvníky haly, osoby vykonávající funkci pořadatele akcí (tj. členy pořadatelské a bezpečností služby jakož i policie) nebo představitele FIBA, ČBF a Basketball Nymburk, a.s.,

n/ zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu do haly a v celém prostoru haly,

o/ provádět monitoring utkání za účelem poskytování dat sázkovým kancelářím. V případě, že bude taková osoba odhalena, zaniká jí právo účastnit se dané akce,

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř haly, je povoleno jen s předchozím písemným souhlasem nájemce.

§ 8 Odpovědnost za škody/vady služeb

1. Vstup do areálu haly a užívání prostorů haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci.

2. Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně nahlásit pořadatelské službě.

§ 9 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, nebudou do haly vpuštěny, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly a postihnuty zákazem vstupu do haly. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, může být učiněno trestní oznámení, resp. oznámení o přestupku. Osobě pobývající v hale na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka (respektive všechny permanentní vstupenky, jejichž je taková osoba držitelem) nejen na příslušnou akci, kdy k porušení došlo s tím, že taková osoba může být postihnuta i zákazem vstupu do haly.

2. Opatření podle § 9 odst. 1 tohoto Návštěvního řádu nezakládají oprávnění a vylučují nároky (např. vrácení vstupného) dotčených osob proti nájemci nebo pořadateli akce.

3. Práva vlastníka nebo pořadatele akce zůstávají nedotčena.

§ 10 Účinnost

1. Tento Návštěvní řád ČEZ Sportovní haly je účinný od 1.9.2021.

Poslední zápas

pondělí 27.5. - 18:00
Kooperativa NBL 2023/24
SLUNETA Ústí nad Labem
ERA Basketball Nymburk

Následující zápas

čtvrtek 30.5. - 18:00
Kooperativa NBL 2023/24
ERA Basketball Nymburk
SLUNETA Ústí nad Labem
Titulární partner
Partneři